Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

STADGAR

 

FÖR IDELLA FÖRENINGEN ROCK- OCH POPKÖREN 65+


Stadgarna beslutade vid möte 2014-10-28

 

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Rock- och Popkören 65+.

 

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen är politiskt och religiöst obunden och har som syfte att uppmuntra körsång bland sångintresserade personer över 65 år.

 

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

 

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som är 65 år och äldre och är intresserad av att sjunga i kör.

Grundbemanningen bör vara väl fördelad mellan sopran-, alt-, tenor- och basstämmorna.

 

Innan nya medlemmar antas ska körledaren ge sitt godkännande utifrån balans mellan stämmorna.

 

§ 5 Avgift

Medlem ska betala den avgift som årligen fastställs av årsmötet. Avgiften betalas vid två tillfällen per år, inför varje ny termin.

Om medlem utträder ur kören under året ska styrelsen informeras om detta. Om medlem utträder ur kören under terminen har medlem inte rätt att återfå inbetalad avgift för innevarande termin.

  

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

Styrelsen äger rätt att kalla in adjungerad person vid behov. Adjungerad kan vara körledare eller representant för arbetsgrupp.

Mandattiden är ett år för ordförande och två år för övriga ledamöter. Ledamöterna väljs växelvis.

 

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter eller revisorerna begär detta.

 

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig eller i förening.

 

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast tre veckor före årsmötet.

 

§9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

  

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska meddelas muntligt vid ordinarie körövning och via körens hemsida senast fyra veckor före årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

9. Styrelsens förslag till budget
10. Fastställande av avgift

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

13. Val av två revisorer samt suppleanter för ett år.

14. Val av tre ledamöter till valberedning för ett år. En av ledamöterna är sammankallande.

15. Motioner. Skall vara styrelsen tillhanda 3 veckor före årsmötet

16. Övriga frågor

 

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen, revisorerna eller minst tio medlemmar finner det nödvändigt. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Kallelse till extra årsmöte ska meddelas muntligt och via körens hemsida senast två veckor före mötet.

 

§ 12 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte där minst 2/3 av medlemmarna godkänner ändringen. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

  

§ 13 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar användas för ändamål som föreningen bestämmer.