2021-09-07 kl 12.00 på Stocketitt , Frösön

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

9. Styrelsens förslag till budget

10. Fastställande av avgift

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

13. Val av två revisorer samt suppleanter för ett år. En av ledamöterna är

sammankallande

14. Val av tre ledamöter till valberedning för ett år. En av ledamöterna ärsammankallande.

15. Motioner. Skall vara styrelsen tillhanda 3 veckor före årsmötet

16. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen