Årsmötet genomfördes 2020-02-25

Styrelse
Ordförande Anna-Britta Larsson Wiktorsson
Vice ordförande Göran Håkansson
Kassör Jan Molde
Sekreterare Peter Johansson
Ledamöter Benita Andreé, Elisabet Ekerlid och Eva Bromé
2020 var ett annorlunda år på grund av Covid-19 pandemin. Vi ställde in våra övningar från
och med mitten av mars. Också den planerade vårkonserten med Kalle Moraeus ställdes in.
Från mitten av mars 2020 skedde därmed inga gemsamma aktiviteter för medlemmarna.

Information till medlemmarna
Ordförande har skrivit brev till hemsidan och information på FB vid 6 tillfällen.
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten.
Körledare Roger Rådström har arrangerat 6 låtar som spelats in, var stämma för sig samt alla
stämmor tillsammans. De har lagts in på vår hemsida för att var och en kan öva hemma.
Under våren hade vi 76 betalande medlemmar. Styrelsen har beslutat att inga
medlemsavgifter skulle tas ut under hösten 2020 då verksamheten låg nere på grund av
pandemin. Några har valt att sluta och vi bjuder då in nya medlemmar. Vid årets slut fanns
ca 15 personer på vår väntelista.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god, även om året 2020 gav ett negativt resultat om cirka
28 tusen kronor.
2020-12-31 var behållningen på vårt bankkonto drygt 265 tusen kronor och våra kortfristiga
skulder 20 tusen kronor.

IB Eget kapital 272 tkr
Årets resultat – 28 tkr
UB Eget kapital 244 tkr

Östersund 2021-08-
Underskrifter