TID:                                            Tisdagen den 7 september 2021 kl 12.00 – 12.20
 
PLATS:                                        Stockesalen vid Stocketitt på Frösön
 
NÄRVARANDE:                             31 medlemmar enligt bifogad lista
 
ÄRENDEN:
 
   1.   Anna-Britta Larsson-W hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
   2.   Till ordförande för mötet valdes Anna-Britta.
   3.   Till sekreterare valdes Jan Molde.
   4.   Till justeringspersoner valdes Janne Lingvall och Astrid Åsgård.
   5.   Mötet beslutades vara i laga ordning utlyst.
   6.   Den utskickade dagordningen godkändes
   7.   Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Anna-Britta och godkändes. Årsredovisningen
         föredrogs av Janne Molde och godkändes.
   8.   Ulf Ehleskog föredrog den revisionsberättelse som han och Aina Mesch skrivit. Då den inte         innehöll några anmärkningar föreslog revisorerna att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet         för det gångna verksamhetsåret.
   9.   Årsmötet beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avsåg.
   10.  På grund av osäkerheten utifrån pågående pandemi hade styrelsen vare sig tagit fram någon         verksamhetsplan eller budget. Frågan om vår fortsatta körverksamhet kommer att diskuteras         omedelbart efter att det formella årsmötet avslutats. Årsmötet godkände detta         tillvägagångssätt.
   11.  Inga medlemsavgifter har tagits ut från och med hösten 2020 då verksamheten legat nere.         Om verksamheten kommer igång under hösten 2021 beslutas att medlemsavgift ska betalas         om 500 kronor för hösten 2021.
   12.  Anna Britta Larsson-W väljs till ordförande fram till nästa årsmöte år 2022.
   13.   Också övriga styrelseledamöter och suppleanter har ställt sig till förfogande för en ny period.
          Göran Håkansson, Elisabet Ekerlid och Jan Molde är sedan tidigare valda till och med år 2020.          Beinta Andrée, Eva Bromeée och Peter Johansson valdes vid årsmötet år 2020 på två och är          därmed valda till och med år 2021. Utifrån detta valdes Göran Håkansson, Elisabet Ekerlid          och Jan Molde för två år, dvs fram till årsmötet år 2023. Detta innebär att styrelsen är          oförändrad fram till nästa årsmöte våren 2022.
   14.  Till revisorer för en tid av ett år valdes Ulf Ehleskog och Aina Mesch.
   15.  Till valberedning för en tid av ett år valdes Ann-Marie Sundström, Åsa Tjelldén-Mörner och          Kerstin Holgesson med Ann-Marie som sammankallande.
   16.  Inga motioner hade lämnats och inga övriga frågor hade anmälts.
  17.   Anna-Britta förklarade årsmötet avslutat.
 
Underskrifter
 
Anna-Britta Larsson-W                         Jan Molde
Mötesordförande                                Mötessekreterare
Janne Lingvall                                      Astrid Åsgård
Justeringsperson                               Justeringsperson